forløb med en trivselsterapeut

Alle har et psykisk helbred, der i løbet af livet varierer af den ene eller anden grund.

Psykisk mistrivsel forstås som en tilstand, hvor mennesker oplever psykisk ubehag, der kan gøre det svært at gennemføre normale hverdagsaktiviteter, arbejde og indgå i fællesskaber.

Begrebet dækker over alt fra trivselsproblemer og lettere forpinthed til mere indgribende psykiske lidelser fx depression og stress. Der er ingen skarp grænse mellem trivsel og psykisk mistrivsel, ligesom der heller ikke er en skarp grænse for, hvor man trives og ikke trives. Har man psykiske og adfærdsmæssige symptomer på ikke at trives, vil det ofte virke ind på alle livets områder, idet dårlig trivsel påvirker tanker, følelser og adfærd.                                                          

Hvem er vi?

Trivsel24|7 er en virksomhed skabt af mennesker, der er eksperter i at få andre til at trives.

Vi udvikler, udbyder og afvikler unikke kurser og uddannelser, der har det hele menneske i fokus.

Vi arbejder med de berøringsflader den enkelte har samt inddrager den enkeltes færdigheder, ressourcer og mindset. Når vi har et fastlåst mindset, giver det tendens til at tænke og handle negativt. Omvendt kan et positivt mindset hjælpe os med at se muligheder og tænke kreativt.

Trivsel24|7 hjælper desuden med at belyse og afdække de specifikke konsekvenser af mistrivsel, samt giver viden, kompetencer og ”værktøjer” i kraft af direkte handleanvisninger til at håndtere personlige og arbejdsmæssige trivselsudfordringer.

Herudover er Trivsel 24|7 ved at opbygge en landsdækkende klinikkæde, med navnet MinTrivsel24|7. Klinikkæden skal dække både Jylland, Fyn og Sjælland

Vision

Trivsel24/7 arbejder på at skabe højere trivsel for mennesker og organisationer og dermed mere værdi i samfundet.

Vi arbejder ud fra forskningsbaseret viden om menneskets psykiske processer, oplevelser, følelsesliv, tænkning og adfærd samt virkningsfulde indsatser omkring menneskelige belastningsreaktioner relateret til daglig livsførelse og/eller specifikke hændelser.

Hvorfor vælge Trivsel24|7

Vores differentiatorer: Alle medarbejdere hos Trivsel24|7 er uddannet i at arbejde med menneskelig udvikling og forandringsprocesser på minimum bachelor eller kandidatniveau, samt har en godkendt psykoterapeut uddannelse. Dertil kommer, at alle medarbejdere har en intern Masteruddannelse i Trivsel og/eller en TrivselsTerapeut uddannelse. Og alle medarbejdere har desuden mange års erfaring i at arbejde med trivsel og menneskelig forpinthed og ved, hvordan dette virker ind på alle livets forhold.

I Trivsel24I7 arbejder vi således med at få mennesker til at trives og derved undgå stress og udbrændthed, men vi kommer også ud, når skaden er sket.

Vi intervenerer i krise og stresshåndtering, og hjælper den enkelte medarbejder tilbage på arbejdspladsen efter sygdom.

I samarbejde med arbejdsgiveren laver vi en plan for, hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdspladsen.

Den metodiske referenceramme

Med henblik på at opnå Trivsel24|7´s succeskriterier arbejder vi ud fra en metodisk referenceramme samt specifikke metodiske indsatser. I Trivsel24|7 har vi udviklet vores egen model og metode til at løfte menneskers trivsel. Den har vi døbt TrivselsElevatorenTM. TrivselsElevatoren har med afsæt i flere forskellige teoretiske perspektiver en eklektisk tilgang i arbejdet med mennesker, og netop det, gør den særdeles unik, effektiv og brugbare til alle. Således tager alle vores indsatser afsæt i viden, der er valideret og teoretisk underbygget.

Dertil tager Trivsel24|7 udgangspunkt i den diversitet der er, når en menneskelig tilstand er subjektiv betinget. Medarbejderens styrker og ressourcer afdækkes, sammenholdes og balanceres i forhold til de krav og forventninger medarbejderen er underlagt.

Kvalitetssikring

I MinTrivsel24|7 anvender vi ”Feedback Informed Treatment” (FIT). FIT er et redskab til på en systematisk måde at dokumentere effekten af behandlingen og på et meget tidligt tidspunkt identificere positiv og negativ behandlingsrespons, samt det giver et referencegrundlag for at kunne vurdere graden af forpinthed hos en specifik medarbejder eller gruppe.

FIT er i Danmark godkendt som evidensbaseret praksis af Socialstyrelsen.

Det giver således MinTrivsel24|7 mulighed for at evidensbasere vores konkrete praksis, og påvise effekten af behandlingen. MinTrivsel24|7 kan således hurtigt få kendskab til specifikke mønstre, og tegn der indikerer, hvis en behandling ikke er hjælpsom.

FIT måler fire elementer af en medarbejders eller gruppes oplevelse af trivsel eller forpinthed.

  • Individuel
  • Interpersonel
  • Social
  • Generel.

Måleredskabet spiller således sammen med Trivsel24|7´s TrivselsElevator.

MinTrivsel24|7 starter med at beregne den enkelte medarbejders baselinescore og afhængig af, hvordan medarbejderen scorer, kan vi hurtigt pejle os ind på, i hvilket omfang medarbejderen har brug for behandling. På den måde kanMinTrivsel24|7 allerede ved den første samtale måle graden af trivsel eller forpinthed og vurdere, hvor intensivt et behandlingsforløb der er brug for.

Effekt

Med afsæt i praksis og via afdækning af vanskeligheder og forpinthed tilbyder vi en veldefineret indsats af høj faglig kvalitet. Ved hjælp af FIT systematiserer vi vigtige informationer, der hurtigt kan guide os i tilrettelæggelsen af et trivselsforløb, samt tilpasse forløbet med de interventioner, der formodes at give det største engagement og dermed det største udbytte.

Således kan MinTrivsel24|7 tilbyde trivsels- og behandlingsforløb med højere effektivitet, mere fokus på den identificerede medarbejders trivsel eller forpinthed samt færre langvarige forløb uden effekt.

Bæredygtighed og FN´ verdensmål

I Trivsel24|7 arbejder vi med udgangspunkt i FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor trivsel i de senere år er blevet et vigtigt redskab i vurdering af livsvilkår og livskvalitet på både arbejde og i privatliv.

Procesforløb

Afklarende samtale:MinTrivsel24/7 danner sig et overblik over opgavens størrelse og omfang, herunder konkretisering af opgavens indhold og forpinthed.

Psykoedukation: Psykoedukation er viden om egen lidelse for derved bedre at kunne håndtere den.

MinTrivsel24|7 anvender psykoedukation til at give viden, indsigt og forståelse for mistrivsel, stress, udbrændthed og depression relateret til egne udfordringer.

Formålet er at øge medarbejderens viden og forståelse med henblik på at fremme bevidste problemløsningsstrategier.

Psykoedukation er evidens og erfaringsbaseret.

Samtaler: MinTrivsel24|7 arbejder både behandlende og forebyggende med at få mennesker i trivsel. Samtalernes indhold og forløb tilrettelægges efter den aktuelle opgave.

Kvalitetssikring: MinTrivsel24|7 anvender FIT for at blive skarpere på at fokusere vores indsatser. Blandt andet ved hurtigere at kunne justere på forløbet og egen indsats, og stoppe op der hvor det viser sig, at interventionen ikke er optimalt hjælpsom.

Inddragelse: MinTrivsel24|7 tilbyder samarbejde med arbejdspladser og organisationer samt hvis nødvendigt eksterne samarbejdspartnere.

Opfølgning: MinTrivsel24|7 tilbyder opfølgende samtaler med den enkelte medarbejder eller organisation i det omfang der ønskes. I samarbejde ser vi på, om forløbet skal justeres eller evt. afsluttes.

Innovative tiltag: Trivsel24|7 arbejder med brugerdreven innovation og tilbyder sparring til organisationer, der ønsker øget fokus på medarbejdernes bidrag til innovationsprocessen. Trivsel24/7 tilbyder Innovative tiltag inden for TrivselsElevatorens™ fire platforme:

  1. Psyke
  2. Fysik,
  3. Relationer
  4. Livsbetingelser.

Disse platforme relateres til innovation og engagement på arbejdspladsen.